Maksetingimused

 • Õpilane kohustub tasuma koolituse eest vastavalt talle esitatud arvele.
 • Õpilane tasub arve summa ülekandega Belleza OÜ arveldusarvele
 • Koolitusele registreeritakse alles siis kui arve on tasutud vastavalt arvel esitatud kuupäevale.
 • Käesolev leping lõpeb õpilase poolt arve summa täielikul tasumisel.
 • Õpilase soov koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta õpilast koolituse eest tasumise kohustusest.
 • Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjenduseta on õpilasel õigus koolitusest loobuda järgnevatel tingimustel:                                                  
 • Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 10 tööpäeva, kaotades 50% koolituse maksumusest.
 • Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 5 tööpäeva, kaotades  50% koolituse maksumusest.
 • Õpilase mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal, koolitustasu tagastamisele ei kuulu.

 • Mõjuvaks põhjukseks koolitiusel mitte osalemiseks loetakse õpilase või temale lähedase inimese (lapse, abikaasa või vanemate) haigestumist, sattumist õnnetusjuhtumisse, tulekahju, surma.

 • Õpilane on kohustatud koheselt informeerima koolitajat eelnevas punktis toodud juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arsti tõendi või politseilt teate).

Õpilasel on võimalus võtta juurde lisa päev hinnaga 500€+km. 

Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt Belleza OÜ koolitustingimustega. 

Lõppsätted 
 1. Käesolevast koolituslepingust tulenevad vaidlused püütakse igal juhul lahendada kõigepealt pooltevaheliste läbirääkimistega.

 2. Juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlused Tartu Maakohtus.

 3. Käesolev leping on koostatud eesti keeles kahes (2) identses eksemplaris, millest üks kuulub koolitajale ja teine koolitatavale.